Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 13.12.2022, od 17:15 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo za­hájeno ve výše uvedený čas starostou obce (dále též jako „předsedající“).

 

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu Bořetín, tj. na venkovní vývěsce, i na webové stránce obce www.boretin.cz ( - dále společně jen: „úřední deska“ ) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od sedmého dne před zasedáním do dne konání zasedání ( příloha ).

 

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha ) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva ( z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva ): Jiří Vrzal, Zdeněk Danda, Jan Cimbůrek, Stanislav Zíka, Stanislav Štrouf, Pavel Koukal, Alena Bidmonová, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ). 

Zasedání se konalo jako veřejné.

 

Čísla jednotlivých usnesení jsou uvedena v následujícím pořadí označeném čísly. Procesní usnesení a jiné části zápisu než usnesení nejsou číslovány. Projednána a schválena byla následující usnesení:

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit a poté také určil ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Štroufa a zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.  

 

Schválení programu. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce. K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny u jednotlivých bodů programu a takto byly schváleny. Pokud není uvedeno jinak, zprávy podává zastupitelstvu starosta obce.

 

18.

Zastupitelstvo schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 1/2022 a související věci, s tím že poplatek činí 567,-Kč za některé skupiny trvale hlášených osob v obci a 827,-Kč za jeden objekt, kde není nikdo trvale hlášen k pobytu v obci. Splatnost poplatku do 28.2.2023.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

19.

Zastupitelstvo obce schválilo uzavření směnné smlouvy o směně pozemku parc.č. 918/13 o nové výměře 88 m2, ve vlastnictví obce Bořetín, za pozemky parc. č. 974/7 ( - o výměře 17 m2 ), parc. č. 974/9 ( - o výměře 147 m2 ), parc. č. 974/10 ( - o výměře 10 m2 ), ve vlastnictví V.Kabeše, přičemž tyto pozemky vznikly na základě geometrických plánů geodeta GPROFI, s.r.o.,   č. 196-1731/2021 a č. 211-2189/2022. Jde o výměnu za účelem vlastnictví asfaltové komunikace v severní části obce.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

20.

Zastupitelstvo obce schválilo uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č. 918/19 ( - o výměře 15 m2 ), přičemž tento pozemek vznikl na základě geometrického plánu geodeta GPROFI, s.r.o., č. 211-2189/2022. Jde o vjezd na cestu ve spoluvlastnictví V.Kabeše a J.Šimka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Dále byla účetní obce vypracována rozpočtová opatření č. 8,9,10/2022, která byla na základě jeho zmocnění schválena starostou obce. Vycházejí z odlišné struktury výdajů v letošním roce oproti roku minulému. Rozpočtová opatření jsou vyvěšena na úřední desce.

21.

Zastupitelstvo schvaluje hospodaření obce v rozpočtovém provizoriu dle příslušné směrnice obce ode dne 1.1.2023 do dne schválení rozpočtu obce na rok 2023.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno. 

22.

V rámci podání žádosti o dotaci z programu VENKOVSKÉ SLUŽBY 2022 z Fondu Vysočina zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy s provozovatelkou místního obchodu Helenou Kamišovou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

23.

Zastupitelstvo se usneslo, že cena za 1 m3 vody na rok 2023 byla zastupitelstvem stanovena na 32,-Kč za 1 m3 spotřebované vody a stočné ve výši 3,-Kč za m3 vypuštěné vody, jejíž objem se odvozuje z objemu spotřebované vody. Pro trvale hlášené osoby v obci byla poskytnuta úleva ve výši 10,-Kč z vodného za 1 m3 spotřebované vody, tedy cena pro ně činí 22,-Kč za 1 m3 spotřebované vody. Splatnost do 28.2.2023.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

24.

Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností SOMPO, jejímž předmětem je svoz odpadu a výše poplatku 827,-Kč za jednoho obyvatele anebo trvale neobydlený objekt.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

25.

Termín revize a odečtu vodoměrů odběratelů vody v obci je čtvrtek a pátek 29.12.2022 30.12.2022. Odečet a revizi provedou zastupitelé Z.Danda a St.Zíka. Vlastníci objektů jsou povinni jim poskytnout součinnost.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

26.

Jmenuje se inventurní komise ve složení ze zastupitelů předseda P.Koukal, člen St.Štrouf a Z.Danda. Inventura za účasti členů zastupitelstva proběhne v úterý 28.12.2021 14:00.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

27.

Zastupitelstvo schválilo nákladech projektu Úpravy okolí obecní budovy č.p. 77 v rámci dotace Program obnovy venkova Vysočina z Fondu Vysočina za rok 2022 a dále o schválení příslušné závěrečné zprávy z této akce.  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

28.

Zastupitelstvo schválilo uzavření pracovněprávních vztahů obce s členy zastupitelstva, a to dohod o provedení práce se Z.Dandou a dohody o provedení práce se St. Zíkou, s J.Vrzalem, s P.Koukalem a s A.Bidmonovou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

29.

Zastupitelstvo rozhodlo o ustanovení odpovědného zastupitele pro výkon činností spojených se změnou územního plánu Bořetín č. 1, a to starosty obce J.Cimbůrka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

30.

Zastupitelstvo rozhodlo o uzavření smlouvy o užívání honitby, která zahrnuje pozemky ve vlastnictví obce.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

31.

Zastupitelstvo rozhodlo o prodloužení pracovního poměru s A.Hamerlindlem do 31.3.2023.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

32.

Zastupitelstvo rozhodlo o prodloužení pracovního poměru s L.Kolářovou do dne 31.1.2023 a uzavření příslušného dodatku smlouvy s ÚP ČR.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Byla podána zpráva o uzavření smlouvy o prohrnování sněhu v obci s M.Krejčou.

33.

Zastupitelstvo rozhodlo o postupu výsadeb a zalesnění v obecních lesích a zadání těchto prací firmě Hlásek. Schvaluje se podání žádosti o finanční příspěvek na hospodaření v lesích, s obsahem žádosti se zastupitelstvo seznámilo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

34.

Zastupitelstvo schválilo fakturaci J.Čamrovi za prodej kůrovcového dřeva za druhé pololetí roku 2022.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Jiné body z programu jednání se nepodařilo projednat.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:30 téhož dne.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 záko­na o obcích

3) 2x přehled o fakturaci J.Čamrovi

4) žádost o příspěvek na hospodaření v lesích

Zápis byl vyhotoven dne 22.12.2022 ve 3 vyhotoveních, 2 jsou na úřední desku a 1 k archivaci.

 

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé: Stanislav Štrouf dne 22.12.2022:………………………..

Stanislav Zíka dne 22.12.2022:……………………

Starosta: Jan Cimbůrek dne 22.12.2022:……………………

Razítko obce:………………….

 

 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT