Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 14.10.2022, od 17:00 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

1.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo za­hájeno v 17:00 hodin dosavadním starostou obce Janem Cimbůrkem (dále jako „předsedající“).

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona              o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí 10 denní lhůty pro podání ná­vrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování ode dne vyhlášení výsledků voleb ve Sbírce zákonů dne 27.9.2022 (lhůta uplynula dne 7.10.2022, žádný návrh nebyl podán), a dále konstatoval, že informace o konání tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu Bořetín zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od 6.10.2022 do 14.10.2022.

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnáše­níschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Tyto skutečnosti přítomní zastupitelé potvrdili.

Zasedání se konalo za přítomnosti veřejnosti z řad občanů obce Bořetín.

2.

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.  

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědo­mí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Bořetín a jejích ob­čanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou, což by mělo za následek zánik mandátu dle § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.

Při složení slibu bylo členům zastupitelstva obce předsedajícím předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.

3.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit a poté také určil ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Štroufa a zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.  

4.

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce. K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín schvaluje program ustavujícího zase­dání ve znění zveřejněné informace.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

5.

Volba starosty  

Určení způsobu volby starosty:

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými čle­ny zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k před­nesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány a volba tedy proběhla veřejně.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byl podán následující návrh: Všichni členové zastupitelstva shodně navrhli zvolit do funkce starosty zastupitele Jana Cimbůrka. Před hlasováním byla dána možnost zastupi­telům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín volí starostou obce Bořetín zastupitele Jana Cimbůrka, nar. 17.2.1974, bytem 394 70 Bořetín 73.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden opět jako „předse­dající“).

6.

Volba místostarosty

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými čle­ny zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k před­nesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány a volba tedy proběhla veřejně.

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba mís­tostarosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místosta­rosty. Byl podán následující návrh: Všichni členové zastupitelstva shodně navrhli zvolit do funkce místostarosty zastupitele Zdeňka Dandu. Před hlasováním byla dána možnost zastupi­telům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín volí místostarostou obce Bořetín zastupitele Zdeňka Dandu, nar. 12.12.1979, bytem 394 70 Bořetín 2.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

7.

Zřízení finančního výboru, volba členů a předsedy finančního výboru

Zřízení finančního výboru a určení počtu jeho členů:

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obec­ního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor, přičemž bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín zřizuje finanční výbor. Výbor bude tříčlenný.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Volba předsedy finančního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci před­sedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jan Cimbůrek navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru zastupitele Jiřího Vrzala. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín volí předsedou finančního výboru zastupitele Jiřího Vrzala.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Volba členů finančního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru.

Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jan Cimbůrek navrhl zvolit členem finančního výboru zastupitele Pavla Koukala a zastupitelku Alenu Bidmonovou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín volí členy finančního výboru zastupitele Pavla Koukala a zastupitelku Alenu Bidmonovou.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

8.

Zřízení kontrolního výboru, volba členů a předsedy kontrolního výboru

Zřízení kontrolního výboru a určení počtu jeho členů:

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo kontrolní výbor, přičemž bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín zřizuje kontrolní výbor. Výbor bude tříčlenný.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci před­sedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jan Cimbůrek navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru zastupitele Stanislava Štroufa. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín volí předsedou kontrolního výboru zastupitele Stanislava Štroufa.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Volba členů kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru.

Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jan Cimbůrek navrhl zvolit členem kontrolního výboru zastupitele Stanislava Zíku a občana obce Jiřího Vrzala ml..

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín volí členy kontrolního výboru zastupitele Stanislava Zíku a občana obce Jiřího Vrzala ml..

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

9.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva dle příslušného nařízení vlády č. 318/2017 Sb..

Předsedající navrhl následující odměny:

Odměna za výkon funkce neuvolněného starosty v minimální výši dle § 72 odst. 4 zákona o obcích, což aktuálně činí 12.888,-Kč hrubého.

Odměna za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 3.730,-Kč hrubého.

Ostatní zastupitelé bez odměny dle výše uvedeného nařízení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín schvaluje výše uvedené odměny.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

10.

Zřízení kulturního výboru a určení počtu jeho členů a odměny za výkon funkce, volba členů a předsedkyně kulturního výboru

Všichni členové zastupitelstva shodně navrhli, aby zastupitelstvo ve smyslu § 117 odst. 1 zákona o obcích zřídilo kulturní vý­bor, přičemž bude mít dva členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín zřizuje kulturní výbor. Výbor bude dvoučlenný.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Volba členů kulturního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kulturního výboru. Byly podány následující návrhy: Všichni členové zastupitelstva shodně navrhli zvolit členem kulturního výboru občanky obce: Irenu Dandovou, Moniku Hálovou, s tím, že předsedkyní výboru bude Irena Dandová.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín volí členy kulturního výboru občanky obce: Irenu Dandovou, Moniku Hálovou. Za předsedkyni výboru volí občanku obce Irenu Dandovou.  

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Odměna členů kulturního výboru:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín určuje odměnu členům kulturního výboru: 1.500,-Kč za jednu kulturní akci a 1.500,-Kč za 1 kalendářní rok členství ve výboru, vždy každému členu výboru.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

11.

Zřízení sociálního výboru a určení počtu jeho členů a odměny za výkon funkce, volba členů a předsedkyně sociálního výboru

Všichni členové zastupitelstva shodně navrhli, aby zastupitelstvo ve smyslu § 117 odst. 1 zákona o obcích zřídilo sociální vý­bor, přičemž bude mít dva členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín zřizuje sociální výbor. Výbor bude dvoučlenný.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Volba členů sociálního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy sociálního výboru. Byly podány následující návrhy: Všichni členové zastupitelstva shodně navrhli zvolit členem sociálního výboru občanky obce: Romanu Kuberovou, Jaroslavu Janotovou, s tím, že předsedkyní výboru bude Romana Kuberová.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín volí členy sociálního výboru občanky obce: Romanu Kuberovou, Jaroslavu Janotovou. Za předsedkyni výboru volí občanku obce Romanu Kuberovou.  

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Odměna členů sociálního výboru:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bořetín určuje odměnu členům sociálního výboru: 1.500,-Kč za jednu akci, 1.500,-Kč ročně za návštěvy seniorů a 1.500,-Kč za 1 kalendářní rok členství ve výboru, vždy každému členu výboru.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

12.

Zřízení termínovaného vkladu obce.

Vzhledem k rostoucí inflaci bylo předsedajícím navrženo zřízení úročeného termínovaného vkladu obce na 6 měsíců s výší úložky 1 mio Kč u Komerční banky a.s., tj. tam kde má obec také běžný účet. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou o zřízení vkladu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení výše uvedeného vkladu.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

13.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr směnit pozemek parc.č. 918/13 o nové výměře 88 m2, ve vlastnictví obce Bořetín, za pozemky parc. č. 974/7 ( - o výměře 17 m2 ), parc. č. 974/9 ( - o výměře 147 m2 ), parc. č. 974/10 ( - o výměře 10 m2 ), ve vlastnictví V.Kabeše, přičemž tyto pozemky vznikly na základě geometrických plánů geodeta GPROFI, s.r.o.,   č. 196-1731/2021 a č. 211-2189/2022. Jde o výměnu za účelem vlastnictví asfaltové komunikace v severní části obce.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedený záměr.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

14.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr prodat za obvyklou cenu pozemek parc. č. 918/19 ( - o výměře 15 m2 ), přičemž tento pozemek vznikl na základě geometrického plánu geodeta GPROFI, s.r.o., č. 211-2189/2022. Jde o vjezd na cestu ve spoluvlastnictví V.Kabeše a J.Šimka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedený záměr.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

15.

Předsedající podal zprávu o růstu cen elektřiny a aktuálních cenách platných pro obec.

16.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr zařadit účelovou komunikaci na pozemku p.p.č. 565 v k.ú., Bořetín do Pasportu komunikací obce. Jde o hlavní přístupovou komunikaci do západní části Bukovce.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedený záměr.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

17.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr uzavřít dodatek k nájemní smlouvě o nájmu hostince, jehož obsahem bude povinnost nájemce uhradit obci 1.000,-Kč za každou kulturní nebo jinou akci konanou v hostinci, kterou nebude pořádat obec nebo SDH Bořetín.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedený záměr.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

Jiné body z programu jednání se nepodařilo projednat.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:00 téhož dne.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 záko­na o obcích

Zápis byl vyhotoven dne 24.10.2022 ve 3 vyhotoveních, 2 jsou na úřední desku a 1 k archivaci.

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé: Stanislav Štrouf dne 24.10.2022:………………………..

Stanislav Zíka dne 24.10.2022:……………………

Starosta: Jan Cimbůrek dne 24.10.2022:……………………

Razítko obce:………………….

 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT