Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín č. 4/2023, konaného dne 28.11.2023, od 17:00 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva a kontrola zápisu a usnesení z posledního zasedání zastupitelstva

1.1 Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo za­hájeno ve výše uvedený čas starostou obce (dále též jako „předsedající“).

1.2 Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle                  § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu Bořetín, tj. na venkovní vývěsce, i na webové stránce obce www.boretin.cz ( - dále společně jen: „úřední deska“ ) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od sedmého dne před zasedáním do dne konání zasedání. Zastupitelé potvrzují, že byli na zasedání včas a řádně pozváni.

1.3 Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha ) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva ( z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva ): Jiří Vrzal, Jan Cimbůrek, Stanislav Zíka, Zdeněk Danda, Pavel Koukal, Alena Bidmonová, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ). 

1.4 Zasedání se konalo jako veřejné.

1.5 Předsedající konstatoval, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva č. 3/2023 byl zveřejněn na webu obce a dále i na úřední vývěsce obce. Zápis byl předložen k nahlédnutí a zastupitelé potvrzují, že plně odpovídá průběhu posledního zasedání zastupitelstva a obsahu tam přijatých usnesení zastupitelstvem obce.

Schválení programu.

2.1

2.1.1 Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům zastupitelstva                   a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce.

2.1.2 K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny z obsahu schváleného programu a takto byly schváleny.

2.1.3 Pokud není uvedeno jinak, zprávy podává zastupitelstvu starosta obce.

2.1.4 Usnesení jsou číslována dle čísel bodů v programu v nepřerušené číselné řadě od počátku kalendářního roku. Procesní usnesení a jiné části zápisu než usnesení nejsou číslovány.

2.2 Schválený program s navrhovanými čísly usnesení:

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích.

 1. Projednání a rozhodnutí o nové obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 1/2023 a související věci a rozhodnutí o výši tohoto poplatku.
 2. Projednání a rozhodnutí o záměru uzavřít kupní smlouvu o prodeji a koupi pozemků parc. č. 918/16 a parc. č. 918/17 v k.ú. Bořetín s vlastníky manželi Pavlem Dvořákem a Janou Dvořákovou, za celkovou kupní cenu              420,- Kč.

 

 

 

 

 1. Projednání a rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy s 
 • AGRA Deštná, a.s., IČ 251 72 735
 • Marie Dlouhá
 • Land - Product a.s., IČ 255 97 957
 • Ludmila Nová

o prodeji a koupi pozemku parc. č. 974/11, za celkovou kupní cenu 4.165,-Kč.

 1. Projednání a rozhodnutí o zadání níže uvedené veřejné zakázky a o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Herní prvky na návsi Bořetín zadávanou v uzavřené výzvě na základě žádosti o dotaci reg.č. 23/006/19210/563/229/001618 a směrnice obce.
 2. Projednání a rozhodnutí o návrhu rozpočtu obce na rok 2024.
 3. Projednání a rozhodnutí o nových cenách společnosti SOMPO a uzavření příslušného dodatku ke smlouvě o dílo s touto společností.
 4. Projednání a rozhodnutí o výši a splatnosti vodného a stočného na rok 2024.
 5. Projednání a rozhodnutí o plánu inventur za rok 2023, dále o termínu provedení fyzické inventury obecního majetku a jmenování inventurní komise.
 6. Projednání a rozhodnutí o termínech revize vodoměrů odběratelů vody v obci.
 7. Projednání a rozhodnutí o nákladech projektu Nákup komunální techniky v rámci dotace Program obnovy venkova Vysočina z Fondu Vysočina za rok 2023 a dále o schválení příslušné závěrečné zprávy z této akce.
 8. Projednání a rozhodnutí o schválení příslušné závěrečné zprávy z programu VENKOVSKÉ SLUŽBY 2023 z Fondu Vysočina.
 9. Projednání a rozhodnutí o dalším termínovaném vkladu obce.
 10. Projednání a rozhodnutí o žádosti Charity Kamenice nad Lipou o dotaci.
 11. Projednání a rozhodnutí o prodeji traktůrku Seco s příslušenstvím v souvislostí s koupí nakladače k traktoru Solis.
 12. Projednání a rozhodnutí o záměru směny pozemků s p.Přibylem.
 13. Projednání a rozhodnutí o termínu, programu a nákladech obecních akcí: Čerti, Vánoční večírek, MDŽ, Čarodějnice, Pouť.

Zpráva o přijetí rozpočtového opatření obce č. 8,9/2023.

Zpráva o uzavření smlouvy o prohrnování sněhu v obci s M.Krejčou.

Zpráva o postupu získávání dotací na náhradní výsadby a hospodaření v lese

Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.

Závěr

Zápis

3.1 Určení ověřovatelů a zapisovatele

Zastupitelstvo jmenuje ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Zíku a zastupitele Pavla Koukala a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka.  

 

 

 

 

 

 

3.2 Projednána a schválena byla následující usnesení:

48.

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 1/2023 a související věci, s tím že poplatek činí 649,-Kč za některé skupiny trvale hlášených osob v obci a                 909,-Kč za jeden objekt, kde není nikdo trvale hlášen k pobytu v obci. Splatnost poplatku do 29.2.2024.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

49.

Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy s manželi Pavlem Dvořákem, bytem 394 70 Bořetín č.p. 51 a Janou Dvořákovou, bytem tamtéž o prodeji a koupi pozemků parc. č. 918/16 a parc. č. 918/17, v k.ú. Bořetín za celkovou kupní cenu 420,- Kč.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

50.

Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy s:

 • AGRA Deštná, a.s., IČ 251 72 735
 • Marie Dlouhá
 • Land - Product a.s., IČ 255 97 957
 • Ludmila Nová

o prodeji a koupi pozemku parc. č. 974/11 v k.ú. Bořetín, za celkovou kupní cenu 4.165,-Kč.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

51.

Zastupitelstvo rozhodlo o zadání níže uvedené veřejné zakázky a o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem HRAS – zařízení hřišť s.r.o., který podal nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Herní prvky na návsi Bořetín zadávanou v uzavřené výzvě na základě žádosti o dotaci reg.č. 23/006/19210/563/229/001618 a směrnice obce.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

52.

Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2024.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

53.

Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností SOMPO, jejímž předmětem je svoz odpadu a výše poplatku 909,-Kč za jednoho obyvatele anebo trvale neobydlený objekt na rok 2024.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

54.

Zastupitelstvo schvaluje výši vodného a stočného: cena za 1 m3 vody byla zastupitelstvem stanovena na 30,-Kč bez DPH za 1 m3 spotřebované vody a stočné ve výši 7,50,-Kč bez DPH za 1 m3 vypuštěné vody. Splatnost do 29.2.2024.

Pro trvale hlášené osoby v obci bude poskytnuta dotace ve výši 11,-Kč za 1 m3 spotřebované vody do limitu 36 m3 spotřebované vody na osobu a rok za účelem úspory vyrobené vody.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

 

 

 

 

55.

Zastupitelstvo schvaluje plán inventur za rok 2023.

Jmenuje se inventurní komise ve složení ze zastupitelů předseda P.Koukal, člen St.Štrouf a Z.Danda.

Inventura za účasti členů zastupitelstva proběhne v pátek 29.12.2023 15:00.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

56.

Zastupitelstvo schvaluje provedení revize a odečtu vodoměrů odběratelů vody v obci. Odečet a revizi provedou zastupitelé Z.Danda a St.Zíka. Vlastníci objektů jsou povinni jim poskytnout součinnost. Termín bude určen dodatečně.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

57.

Zastupitelstvo schvaluje náklady projektu Nákup komunální techniky v rámci dotace Program obnovy venkova Vysočina z Fondu Vysočina za rok 2023 č. sml. FV 02867.0083 a dále o schválení příslušné závěrečné zprávy z této akce.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

58.

Zastupitelstvo schvaluje závěrečnou zprávu z programu VENKOVSKÉ SLUŽBY 2023 z Fondu Vysočina.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

59.

Zastupitelstvo schvaluje další termínovaný vklad obce u Komerční banky a.s. na dobu 3 měsíců.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

60.

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru Charitě Kamenice nad Lipou ve výši 5.000,-Kč.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

61.

Zastupitelstvo schvaluje prodej traktoru Seco s příslušenstvím za cenu 162.000,-Kč.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

62.

Zastupitelstvo schvaluje předběžný záměr provedení směny s L.Přibylem a to tak, že bude směněna část jeho pozemku parc.č. 57/1 a parc.č. 565 v jeho vlastnictví za část pozemku parc.č. 925/3 ve vlastnictví obce, vše v k.ú. Bořetín.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

63.

Zastupitelstvo schvaluje termíny a předběžné náklady obecních akcí na období do 30.6.2024.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

3.3 Zprávy

Zastupitelstvu byla podána zpráva o přijetí rozpočtového opatření obce č. 8,9/2023. Zastupitelé nemají proti obsahu těchto opatření námitek.

Dále byla podána:

Zpráva o uzavření smlouvy o prohrnování sněhu v obci s M.Krejčou

Zpráva o postupu získávání dotací na náhradní výsadby a hospodaření v lese

Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.

Závěr

4.1. Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:30 téhož dne.

4.2

Přílohy zápisu:

 1. Prezenční listina
 2. Seznam obecních akcí a předběžných nákladů

4.3

Zápis byl vyhotoven dne 3.12.2023 ve 2 vyhotoveních.

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé:

Stanislav Zíka dne 3.12.2023:………………………..

Pavel Koukal dne 3.12.2023:…………..…………

Starosta: Jan Cimbůrek dne 3.12.2023:……………………

Razítko obce:………………….   

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT