Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín č. 3/2023, konaného dne 26.9.2023, od 17:00 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

Zahájení zasedání zastupitelstva a kontrola zápisu a usnesení z posledního zasedání zastupitelstva

1.1 Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo za­hájeno ve výše uvedený čas starostou obce (dále též jako „předsedající“).

1.2 Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle                  § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu Bořetín, tj. na venkovní vývěsce, i na webové stránce obce www.boretin.cz ( - dále společně jen: „úřední deska“ ) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od sedmého dne před zasedáním do dne konání zasedání. Zastupitelé potvrzují, že byli na zasedání včas a řádně pozváni.

1.3 Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha ) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva ( z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva ): Jiří Vrzal, Jan Cimbůrek, Stanislav Štrouf, Zdeněk Danda, Pavel Koukal, Alena Bidmonová, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ). 

1.4 Zasedání se konalo jako veřejné.

1.5 Předsedající konstatoval, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva č. 2/2023 byl zveřejněn na webu obce a dále i na úřední vývěsce obce. Zápis byl předložen k nahlédnutí a zastupitelé potvrzují, že plně odpovídá průběhu posledního zasedání zastupitelstva a obsahu tam přijatých usnesení zastupitelstvem obce.

Schválení programu.

2.1

2.1.1 Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům zastupitelstva                   a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce.

2.1.2 K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny z obsahu schváleného programu a takto byly schváleny.

2.1.3 Pokud není uvedeno jinak, zprávy podává zastupitelstvu starosta obce.

2.1.4 Usnesení jsou číslována dle čísel bodů v programu v nepřerušené číselné řadě od počátku kalendářního roku. Procesní usnesení a jiné části zápisu než usnesení nejsou číslovány.

2.2 Schválený program:

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích.

 1. Projednání a rozhodnutí o plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací obce na základě opakované výzvy Ministerstva zemědělství
 2. Projednání a rozhodnutí o Opatření obecné povahy č. 1/2023, kterým se vydává změna č. 1 Územního plánu obce Bořetín dle § 55b odst. 10 za použití § 54 odst. 2 stavebního zákona
 3. Projednání a rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím Land - Product a.s., o koupi pozemků č. 974/14 a parc.č. 974/15 v k.ú. Bořetín za kupní cenu 4.380,- Kč
 4. Projednání a rozhodnutí o uzavření smluv s EG.D, a.s., IČ 280 85 400 a s vlastníky pozemků zatížených věcným břemenem na základě smlouvy o zřízení věcného břemene umožňující využití těchto pozemků pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění uložení plynárenského zařízení, plynového potrubí stavby a právo přístupu za účelem oprav a udržování zařízení na části pozemků v rozsahu daném geometrickým plánem č. 74-406/98, přičemž tato inženýrská síť se nachází ve vlastnictví EG.D, a.s., IČ 280 85 400 a nové věcné břemeno se zřizuje ve prospěch tohoto vlastníka této inženýrské sítě, přičemž seznam příslušných pozemků a k nim potřebných geometrických plánů, které jsou předmětem uvedených smluv, jsou uvedeny v příloze této informace a budou uvedeny v příloze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce. A dále projednání a rozhodnutí o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni č. ZP-014340000653/001-HRD_ObecBořetín_plyn, stavba pod názvem „Plynofikace obce Bořetín“, která je uvedena v příloze této informace a bude uvedena v příloze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce.
 5. Projednání a rozhodnutí o konání, programu a termínu srazu seniorů v obci
 6. Projednání a rozhodnutí o uzavření veřejnoprávní smlouvy s F.Marečkem ohledně přihlášení k trvalému pobytu v obci
 7. Projednání a rozhodnutí o uzavření veřejnoprávní smlouvy s S.Bumbovou ohledně přihlášení k trvalému pobytu v obci
 8. Projednání a rozhodnutí o podání žádosti o investiční dotaci ve výzvě Ministerstva vnitra JSDH V2 2024 Pořízení nového požárního přívěsu na hašení a dále následném podání žádosti o dotaci z rozpočtu kraje Vysočina za stejným účelem v maximální možné výši
 9. Projednání a rozhodnutí o koupi nakladače k traktoru Solis
 10. Projednání a rozhodnutí o provedení výsadeb stromků podél cesty na pozemku parc.č. 941/1 v k.ú. Bořetín
 11. Dodatečné schválení pozice zastupitelů obce Bořetín dle § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích

Zpráva o přijetí rozpočtového opatření obce č. 5.,6.,7./2023

 1. Projednání a rozhodnutí o dalších termínovaných vkladech obce.
 2. Projednání a rozhodnutí o způsobu likvidace objemného odpadu na území obce.
 3. Projednání a rozhodnutí o vykácení náletů, likvidace pařezů a vytvoření cesty na pozemku parc.č. 928/2 v k.ú. Bořetín za účelem propojení dolní části cesty na témže pozemku s cestou na pozemku parc.č. 297 a státní silnicí směrem na Vlkosovice.
 4. Projednání a rozhodnutí o záměru uzavřít kupní smlouvu o prodeji a koupi pozemků parc. č. 918/16 a parc. č. 918/17, za celkovou kupní cenu 420,- Kč.

Zpráva o postupu získávání dotací na náhradní výsadby a hospodaření v lese

Zpráva o postupu získání dotace na dětské herní prvky na návsi.

Zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství.

Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.

Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.

Diskuse

Závěr

Zápis

3.1 Určení ověřovatelů a zapisovatele

Zastupitelstvo jmenuje ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Štroufa a zastupitele Jiřího Vrzala a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka.  

3.2 Projednána a schválena byla následující usnesení:

33.

Zastupitelstvo schvaluje plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací obce na základě opakované výzvy Ministerstva zemědělství

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

34.

Zastupitelstvo schvaluje Opatření obecné povahy č. 1/2023, kterým se vydává změna č. 1 Územního plánu obce Bořetín dle § 55b odst. 10 za použití § 54 odst. 2 stavebního zákona.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

35.

Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy s prodávajícím Land - Product a.s., o koupi pozemků                  parc.č. 974/14 a parc.č. 974/15 v k.ú. Bořetín za kupní cenu 4.380,- Kč.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

36.

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smluv s EG.D, a.s., IČ 280 85 400 a s vlastníky pozemků zatížených věcným břemenem na základě smlouvy o zřízení věcného břemene umožňující využití těchto pozemků pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění uložení plynárenského zařízení, plynového potrubí stavby a právo přístupu za účelem oprav a udržování zařízení na části pozemků v rozsahu daném geometrickým plánem č. 74-406/98, přičemž tato inženýrská síť se nachází ve vlastnictví EG.D, a.s., IČ 280 85 400 a nové věcné břemeno se zřizuje ve prospěch tohoto vlastníka této inženýrské sítě, přičemž seznam příslušných pozemků a k nim potřebných geometrických plánů, které jsou předmětem uvedených smluv, které jsou uvedeny v příloze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce. A dále zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni č. ZP-014340000653/001-HRD_Obec Bořetín_plyn, stavba pod názvem „Plynofikace obce Bořetín“, která je uvedena v příloze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

37.

Zastupitelstvo schvaluje konání setkání občanů a obyvatel Bořetína dne 11.11.2023 v místním hostinci starších 60ti let s příslušným doprovodem a poskytnutí finančního daru 1.000,-Kč každému občanu Bořetína staršímu 60ti let. Občerstvení bude na náklady obce.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

38.

Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s F.Marečkem o poskytnutí podpory ve výši 5.000,-Kč v souvislosti s přihlášením k trvalému pobytu v obci.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

39.

Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s S.Bumbovou o poskytnutí podpory ve výši 5.000,-Kč v souvislosti s přihlášením k trvalému pobytu v obci.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

40.

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o investiční dotaci ve výzvě Ministerstva vnitra JSDH V2 2024 Pořízení nového požárního přívěsu na hašení a dále následném podání žádosti o dotaci z rozpočtu kraje Vysočina za stejným účelem v maximální možné výši.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

41.

Zastupitelstvo schvaluje záměr koupě nakladače včetně paletizačních vidlí a lopaty žralok k obecnímu traktoru Solis za podmínky prodeje traktoru Seco s příslušenstvím za obvyklou cenu.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

42.

Zastupitelstvo schvaluje provedení výsadeb stromků podél cesty na pozemku parc.č. 941/1 v k.ú. Bořetín.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

43.

Zastupitelstvo schvaluje pozici všech zastupitelů obce Bořetín dle § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích jako neuvolněnou.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

44.

Zastupitelstvo schvaluje další dva termínované vklady obce u Komerční banky a.s..

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

45.

Zastupitelstvo schvaluje způsob likvidace objemného odpadu na území obce: Na sběrný dvůr je zakázáno vyvážet matrace, čalouněný nábytek a koberce – uvedený odpad bude likvidován přímo do kontejneru, který přistaví obec na náves nejméně jedenkrát za kalendářní rok v jarních měsících.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

46.

Zastupitelstvo schvaluje vykácení náletů, likvidace pařezů a vytvoření cesty na pozemku parc.č. 928/2 v k.ú. Bořetín za účelem propojení dolní části cesty na témže pozemku s cestou na pozemku parc.č. 297 a státní silnicí směrem na Vlkosovice.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

47.

Zastupitelstvo schvaluje záměr uzavřít kupní smlouvu s manželi Pavlem Dvořákem, bytem 394 70 Bořetín č.p. 51 a Janou Dvořákovou, bytem tamtéž o prodeji a koupi pozemků parc. č. 918/16 a parc. č. 918/17, za celkovou kupní cenu 420,- Kč.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

3.3 Zprávy

Zastupitelstvu byla podána zpráva o přijetí rozpočtového opatření obce č. 5,6,7/2023. Zastupitelé nemají proti obsahu těchto opatření námitek.

Dále byla podána:

Zpráva o přijetí rozpočtového opatření obce č. 5.,6.,7./2023

Zpráva o postupu získávání dotací na náhradní výsadby a hospodaření v lese

Zpráva o postupu získání dotace na dětské herní prvky na návsi.

Zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství.

Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.

Závěr

4.1. Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:00 téhož dne.

4.2

Přílohy zápisu:

 1. Prezenční listina
 2. Seznam pozemků k usnesení č. 36

4.3

Zápis byl vyhotoven dne 30.9.2023 ve 2 vyhotoveních.

 

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé:

Stanislav Štrouf dne 1.10.2023:………………………..

Jiří Vrzal dne 1.10.2023:…………..…………

Starosta: Jan Cimbůrek dne 1.10.2023:……………………

Razítko obce:………………….

 

 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT