Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín č. 2/2023, konaného dne 29.6.2023, od 17:00 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

1.

Zahájení zasedání zastupitelstva a kontrola zápisu a usnesení z posledního zasedání zastupitelstva

1.1

Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo za­hájeno ve výše uvedený čas starostou obce (dále též jako „předsedající“).

1.2

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle                  § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu Bořetín, tj. na venkovní vývěsce, i na webové stránce obce www.boretin.cz ( - dále společně jen: „úřední deska“ ) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od sedmého dne před zasedáním do dne konání zasedání. Zastupitelé potvrzují, že byli na zasedání včas a řádně pozváni.

1.3

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha ) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva ( z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva ): Jiří Vrzal, Jan Cimbůrek, Stanislav Zíka, Zdeněk Danda, Pavel Koukal, Alena Bidmonová, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ). 

1.4

Zasedání se konalo jako veřejné.

1.5

Předsedající konstatoval, že zápis z posledního zasedání zastupitelstva č. 1/2023 byl zveřejněn na webu obce a dále i na úřední vývěsce obce. Zápis byl předložen k nahlédnutí a zastupitelé potvrzují, že plně odpovídá průběhu posledního zasedání zastupitelstva a obsahu tam přijatých usnesení zastupitelstvem obce.

2.

Schválení programu.

2.1

2.1.1

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům zastupitelstva                   a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce.

2.1.2

K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny z obsahu schváleného programu a takto byly schváleny.

2.1.3

Pokud není uvedeno jinak, zprávy podává zastupitelstvu starosta obce.

2.1.4

Usnesení jsou číslována dle čísel bodů v programu v nepřerušené číselné řadě od počátku kalendářního roku. Procesní usnesení a jiné části zápisu než usnesení nejsou číslovány.

2.2

Schválený program:

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích.

 1. Projednání a rozhodnutí o zprávě o přezkumu hospodaření obce za rok 2022 a projednání a rozhodnutí o provedení nápravy dle zprávy o přezkoumání hospodaření ze dne 9.6.2023
 2. Projednání a rozhodnutí o zveřejněném návrhu závěrečného účtu obce za rok 2022.
 3. Projednání a rozhodnutí o účetní závěrce obce za rok 2022.
 4. Projednání a rozhodnutí o způsobu přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 dle § 4 zákona č. 420/2004 Sb. a § 42 zákona o obcích.
 5. Projednání a rozhodnutí o záměru uzavřít darovací smlouvu s provozovatelkou místního obchodu v souvislosti s podáním o dotaci z programu VENKOVSKÉ SLUŽBY 2022 z Fondu Vysočina.
 6. Projednání a rozhodnutí o příspěvku Diecézní charitě Kamenice nad Lipou na rok 2023
 7. Projednání a rozhodnutí o uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství s firmou EKO-KOM, a.s., č.OS202320001593 a schválení navazujícího zmocnění SOMPO a.s.
 8. Projednání a rozhodnutí o demontáži TV z místního hostince a realizace navazující úspory na poplatcích požadovaných OSA
 9. Projednání a rozhodnutí přesadbách keřů v parku
 10. Projednání a rozhodnutí o skládce větví na p.p.č. 918/1 v k.ú. Bořetín
 11. Projednání a rozhodnutí o nastavení časovače veřejného osvětlení
 12. Projednání a rozhodnutí o dalším termínovaném vkladu obce.
 13. Projednání a rozhodnutí o podání žádosti na dotaci na opravu místních komunikací.
 14. Projednání a rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy se Stanislavem Zíkou, bytem 394 70 Bořetín č.p. 47 o prodeji a koupi pozemků parc. č.: 473/2, 473/3, za kupní cenu 8.670,- Kč.
 15. Projednání a rozhodnutí o uzavření směnné smlouvy s Jindřichem Petrů, bytem 394 70 Bořetín č.p. 40 o směně pozemku parc. č. 918/18 za pozemek parc. č. 974/4, s doplatkem rozdílné hodnoty ve výši 360,- Kč.
 16. Projednání a rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy s Pavlem Dvořákem, bytem 394 70 Bořetín č.p. 51 a Janou Dvořákovou, bytem 394 70 Bořetín č.p. 51 o prodeji a koupi pozemku parc. č. 974/18 a spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 na pozemku parc. č. 974/17, za celkovou kupní cenu 1.940,- Kč.
 17. Projednání a rozhodnutí o uzavření směnné smlouvy s Vladimírem Kabešem, bytem Hanojská č.p. 2835/č.or.11, 390 05 Tábor o směně pozemku parc. č. 918/13 za pozemky parc. č.: 974/7, 974/9, 974/10, s doplatkem rozdílné hodnoty ve výši 2.670,- Kč.
 18. Projednání a rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy s Janem Šimkem, bytem Poznaňská č.p. 443/č.or. 17, Bohnice, 181 00 Praha 8 a Vladimírem Kabešem, bytem Hanojská č.p. 2835/č.or.11, 390 05 Tábor o prodeji a koupi pozemku parc. č. 918/19, za kupní cenu 450,- Kč.
 19. Projednání a rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy s Janem Šimkem, bytem Poznaňská č.p. 443/č.or. 17, Bohnice, 181 00 Praha 8 o prodeji a koupi pozemku parc. č. 974/6, za kupní cenu 6.450,- Kč.

Zpráva o přijetí rozpočtového opatření obce č. 1, 2, 3, 4/2023

Zpráva o postupu ohledně akce EON zahuštění Bořetín.

Zpráva o postupu získání dotace na výstavbu ČOV Bořetín.

Zpráva o vyřešení odbahnění rybníku na návsi.

Zpráva o postupu získání dotace na dětské herní prvky na návsi.

Zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství.

Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.

Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.

Diskuse a závěr

 

3.

Zápis

3.1

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Zastupitelstvo jmenuje ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Štroufa a zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka.  

3.2

Projednána a schválena byla následující usnesení:

14.

Zastupitelstvo schvaluje zprávu o přezkumu hospodaření obce za rok 2022.  

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

K výhradám vysloveným ve zprávě schválilo zastupitelstvo následující nápravu vytčených závad:

 • Porušení zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC – rozpočtová opatření budou nadále prováděna v souladu s uvedeným zákonem.
 • Porušení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích – rozpočtová opatření budou nadále prováděna v souladu s uvedeným zákonem.
 • Porušení zákona č. 420/2004 Sb. o účetnictví ÚSC – byla sjednána náprava, pozemek z LV č. 231 byl zaevidován a zaúčtován.
 • Evidence místních poplatků bude nadále vedena a inventarizována.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

15.

Zastupitelstvo schvaluje zveřejněný návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 vyjadřuje ve smyslu § 17 odst. 7 písm. a) zák. č. 250/2000 Sb. souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2021 bez výhrad.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

16.

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce za rok 2022.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

17.

Zastupitelstvo schvaluje přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 ze strany Krajského úřadu Kraje Vysočina dle § 4 zákona č. 420/2004 Sb. a § 42 zákona o obcích.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

18.

Zastupitelstvo schvaluje uzavření darovací smlouvy s provozovatelkou místního obchodu v souvislosti s podáním  o dotaci z programu VENKOVSKÉ SLUŽBY 2022  z Fondu Vysočina.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

19.

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek Diecézní charitě Kamenice nad Lipou na rok 2023 ve výši 5.000,-Kč.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

20.

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství s firmou EKO-KOM, a.s., č.OS202320001593 a navazující zmocnění SOMPO a.s. Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

21.

Zastupitelstvo schvaluje demontáž televize z místního hostince a realizaci navazující úspory na poplatcích požadovaných OSA.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

22.

Zastupitelstvo schvaluje přesadby 15 ks keřů v parku z důvodu poškození některých keřů větrem.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

23.

Zastupitelstvo schvaluje zákaz skládky větví na p.p.č. 918/1 v k.ú. Bořetín.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

24.

Zastupitelstvo schvaluje aktuální nastavení časovače veřejného osvětlení.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

25.

Zastupitelstvo schvaluje termínovaný vklad obce u Komerční banky a.s..

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

26.

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na dotaci na opravu místních komunikací u Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů 2019+.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

27.

Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy se Stanislavem Zíkou, bytem 394 70 Bořetín č.p. 47 o prodeji a koupi pozemků parc. č.: 473/2, 473/3, za kupní cenu 8.670,- Kč.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

28.

Zastupitelstvo schvaluje uzavření směnné smlouvy s Jindřichem Petrů, bytem 394 70 Bořetín č.p. 40 o směně pozemku parc. č. 918/18  za pozemek parc. č. 974/4, s doplatkem rozdílné hodnoty ve výši 360,- Kč.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

29.

Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy s Pavlem Dvořákem, bytem 394 70 Bořetín č.p. 51 a Janou Dvořákovou, bytem 394 70 Bořetín č.p. 51 o prodeji a koupi pozemku parc. č. 974/18 a spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 na pozemku parc. č. 974/17, za celkovou kupní cenu 1.940,- Kč.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

30.

Zastupitelstvo schvaluje uzavření směnné smlouvy s Vladimírem Kabešem, bytem Hanojská č.p. 2835/č.or.11, 390 05 Tábor o směně pozemku parc. č. 918/13 za pozemky parc. č.: 974/7, 974/9, 974/10, s doplatkem rozdílné hodnoty ve výši 2.670,- Kč.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

31.

Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy s JUDr. Janem Šimkem, bytem Poznaňská č.p. 443/č.or. 17, Bohnice, 181 00 Praha 8 a Vladimírem Kabešem, bytem Hanojská č.p. 2835/č.or.11, 390 05 Tábor o prodeji a koupi pozemku parc. č. 918/19, za kupní cenu 450,- Kč. Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

32.

Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy s JUDr. Janem Šimkem, bytem Poznaňská č.p. 443/č.or. 17, Bohnice, 181 00 Praha 8 o prodeji a koupi pozemku parc. č. 974/6, za kupní cenu 6.450,- Kč.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

3.3

Zprávy

Zastupitelstvu byla podána zpráva o přijetí rozpočtového opatření obce č. 1, 2, 3, 4/2023. Zastupitelé nemají proti obsahu těchto opatření námitek.

Dále byla podána:

 • Zpráva o postupu ohledně akce EON zahuštění Bořetín.
 • Zpráva o postupu získání dotace na výstavbu ČOV Bořetín.
 • Zpráva o vyřešení odbahnění rybníku na návsi.
 • Zpráva o postupu získání dotace na dětské herní prvky na návsi.
 • Zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství.
 • Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.

4.

Závěr

4.1

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:00 téhož dne.

4.2

Přílohy zápisu:

 1. Prezenční listina

4.3

Zápis byl vyhotoven dne 5.7.2023 ve 2 vyhotoveních.

 

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé:

Stanislav Štrouf dne 5.7.2023:………………………..

Stanislav Zíka dne 5.7.2023:…………..…………

Starosta: Jan Cimbůrek dne 5.7.2023:……………………

Razítko obce:………………….

 

 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT