Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Informace o svolání a konání zasedání Zastupitelstva obce Bořetín dle § 92 odst. 1 a 93 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ( dále zákon o obcích )

Svolávám tímto zasedání zastupitelstva obce Bořetín ( dále také jen: obec ) na den čtvrtek 29.6.2023 od 17:00 v místnosti obecního úřadu 394 70 Bořetín č.p. 69.

Obecní úřad Bořetín tímto informuje o konání výše uvedeného zasedání.

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích a schválení programu.
 3. Projednání a rozhodnutí o zprávě o přezkumu hospodaření obce za rok 2022 a seznámení se zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022.
 4. Projednání a rozhodnutí o zveřejněném návrhu závěrečného účtu obce za rok 2022.
 5. Projednání a rozhodnutí o účetní závěrce obce za rok 2022.
 6. Projednání a rozhodnutí o způsobu přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 dle § 4 zákona č. 420/2004 Sb. a § 42 zákona o obcích, projednání a rozhodnutí o provedení nápravy dle zprávy o přezkoumání hospodaření ze dne 9.6.2023
 7. Projednání a rozhodnutí o záměru uzavřít darovací smlouvu s provozovatelkou místního obchodu v souvislosti s podáním o dotaci z programu VENKOVSKÉ SLUŽBY 2022 z Fondu Vysočina.
 8. Projednání a rozhodnutí o příspěvku Diecézní charitě Kamenice nad Lipou na rok 2023
 9. Projednání a rozhodnutí o uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství s firmou EKO-KOM, a.s., č.OS202320001593 a schválení navazujícího zmocnění SOMPO a.s.
 10. Projednání a rozhodnutí o demontáži TV z místního hostince a realizace navazující úspory na poplatcích požadovaných OSA
 11. Projednání a rozhodnutí přesadbách keřů v parku
 12. Projednání a rozhodnutí o skládce větví na p.p.č. 918/1 v k.ú. Bořetín
 13. Projednání a rozhodnutí o nastavení časovače veřejného osvětlení
 14. Zpráva o přijetí rozpočtového opatření obce č. 1, 2, 3, 4/2023
 15. Projednání a rozhodnutí o dalším termínovaném vkladu obce.
 16. Projednání a rozhodnutí o podání žádosti na dotaci na opravu místních komunikací.
 17. Projednání a rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy se Stanislavem Zíkou, bytem 394 70 Bořetín č.p. 47 o prodeji a koupi pozemků parc. č.: 473/2, 473/3, za kupní cenu 8.670,- Kč.
 18. Projednání a rozhodnutí o uzavření směnné smlouvy s Jindřichem Petrů, bytem 394 70 Bořetín č.p. 40 o směně pozemku parc. č. 918/18 za pozemek parc. č. 974/4, s doplatkem rozdílné hodnoty ve výši 360,- Kč.
 19. Projednání a rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy s Pavlem Dvořákem, bytem 394 70 Bořetín č.p. 51 a Janou Dvořákovou, bytem 394 70 Bořetín č.p. 51 o prodeji a koupi pozemku parc. č. 974/18 a spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 na pozemku parc. č. 974/17, za celkovou kupní cenu 1.940,- Kč.
 20. Projednání a rozhodnutí o uzavření směnné smlouvy s Vladimírem Kabešem, bytem Hanojská č.p. 2835/č.or.11, 390 05 Tábor o směně pozemku parc. č. 918/13 za pozemky parc. č.: 974/7, 974/9, 974/10, s doplatkem rozdílné hodnoty ve výši 2.670,- Kč.
 21. Projednání a rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy s Janem Šimkem, bytem Poznaňská č.p. 443/č.or. 17, Bohnice, 181 00 Praha 8 a Vladimírem Kabešem, bytem Hanojská č.p. 2835/č.or.11, 390 05 Tábor o prodeji a koupi pozemku parc. č. 918/19, za kupní cenu 450,- Kč.
 22. Projednání a rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy s Janem Šimkem, bytem Poznaňská č.p. 443/č.or. 17, Bohnice, 181 00 Praha 8 o prodeji a koupi pozemku parc. č. 974/6, za kupní cenu 6.450,- Kč.
 23. Zpráva o postupu ohledně akce EON zahuštění Bořetín.
 24. Zpráva o postupu získání dotace na výstavbu ČOV Bořetín.
 25. Zpráva o vyřešení odbahnění rybníku na návsi.
 26. Zpráva o postupu získání dotace na dětské herní prvky na návsi.
 27. Zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství.
 28. Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.
 29. Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.
 30. Diskuse
 31. Závěr

Program může být ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích měněn, zejména s ohledem na nahromaděné věci k projednání za uplynulou dobu.

Zasedání je dle § 93 odst. 3 zákona o obcích vždy veřejné a přístupné komukoliv.

Starosta obce v Bořetíně dne 12.6.2023:

Jan Cimbůrek

Vyvěšeno na úřední desce 12.6.2023 a sejmuto v den následující po konání zasedání

 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT