Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Bořetín, konaného dne 24.2.2023, od 17:30 hodin, vyhotovený v souladu s § 95 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání zastupitelstva obce Bořetín, okres Pelhřimov (dále též jako „zastupitelstvo“ a „obec“) bylo za­hájeno ve výše uvedený čas starostou obce (dále též jako „předsedající“).

 

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace o konání tohoto zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích a § 26 odst. 1 správního řádu na úřední desce Obecního úřadu Bořetín, tj. na venkovní vývěsce, i na webové stránce obce www.boretin.cz ( - dále společně jen: „úřední deska“ ) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání, a to od sedmého dne před zasedáním do dne konání zasedání ( příloha ).

 

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha ) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva ( z celkové­ho počtu všech 7 členů zastupitelstva ): Jiří Vrzal, Jan Cimbůrek, Stanislav Zíka, Stanislav Štrouf, Pavel Koukal, Alena Bidmonová, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ). 

Zasedání se konalo jako veřejné.

 

Čísla jednotlivých usnesení jsou uvedena v následujícím pořadí označeném čísly. Procesní usnesení a jiné části zápisu než usnesení nejsou číslovány. Projednána a schválena byla následující usnesení:

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhl určit a poté také určil ověřovateli zápisu zastupitele Stanislava Štroufa a zastupitele Stanislava Zíku a zapisovatelem zastupitele Jana Cimbůrka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protiná­vrhy.  

 

Schválení programu. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřed­ní desce. K návrhu programu obsaženém ve zveřejněné informaci byly vzneseny návrhy na doplnění změny, které jsou patrny u jednotlivých bodů programu a takto byly schváleny. Pokud není uvedeno jinak, zprávy podává zastupitelstvu starosta obce.

 

1.

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání níže uvedené veřejné zakázky a o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, kterým podal nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Čištění odpadních vod v obci Bořetín zadávanou v uzavřené výzvě dle Pokynů pro zadávání zakázek OPŽP 2021-2027 a směrnice obce a schvaluje výběr nejvhodnější nabídky Miroslava Zámečníka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

2.

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejněný návrh rozpočtu obce na rok 2023.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

3.

Zastupitelstvo obce projednalo výsledky fyzické inventury majetku obce za rok 2022 a zprávu inventurní komise.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

4.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu o kontrole činnosti obce za rok 2022 provedené kontrolním výborem obce.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

5.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu o kontrole hospodaření obce za rok 2022 provedené finančním výborem obce.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

6.

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pracovní poměr s A.Hamerlindlem, který končí dne 31.3.2023 již nebude prodlužován.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

7.

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pracovní poměr s L.Kolářovou, který končí dne 31.3.2023 bude prodloužen do dne 31.5.2023 a současně o stejnou dobu prodloužena smlouva s Úřadem práce ČR o poskytování dotace.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

8.

Zastupitelstvo obce schválilo směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2023, která bude zveřejněna.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

9.

Zastupitelstvo obce rozhodlo o podání žádosti o dotaci z programu POVV 2023 a současně schválilo          i obsah této žádosti.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

10.

Zastupitelstvo obce rozhodlo o podání žádosti o dotaci z programu VENKOVSKÁ PRODEJNA a současně schválilo i obsah této žádosti.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

11.

Zastupitelstvo obce rozhodlo o příspěvku M.Šimečkovi na provoz místního hostince ve výši 1000,-Kč za měsíce leden, únor a březen 2023.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

 

 

12.

Zastupitelstvo obce rozhodlo o zřízení dalšího termínovaného vkladu u Komerční banky a.s. kam budou uloženy peněžní prostředky obce.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

13.

Zastupitelstvo obce schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s Markem Jedličkou a Anetou Sychrovou o poskytnutí příspěvku 5.000,-Kč v souvislosti s jejich přihlášení k trvalému pobytu v obci dle již dříve přijatého usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Jiné body z programu jednání se nepodařilo projednat.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:30 téhož dne.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 záko­na o obcích

Zápis byl vyhotoven dne 6.3.2023 ve 3 vyhotoveních, 2 jsou na úřední desku a 1 k archivaci.

 

Zapisovatel: Jan Cimbůrek

Ověřovatelé: Stanislav Štrouf dne 6.3.2023:………………………..

Stanislav Zíka dne 6.3.2023:……………………

Starosta: Jan Cimbůrek dne 6.3.2023:……………………

Razítko obce:………………….

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT