Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Informace o svolání a konání zasedání Zastupitelstva obce Bořetín dle § 92 odst. 1 a 93 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ( dále zákon o obcích )

 

Svolávám tímto zasedání zastupitelstva obce Bořetín ( dále také jen: obec ) na den pátek 24.2.2023 od 17:30h v místnosti obecního úřadu 394 70 Bořetín č.p. 69.

Obecní úřad Bořetín tímto informuje o konání výše uvedeného zasedání.

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích a schválení programu.
 3. Projednání a rozhodnutí o zadání níže uvedené veřejné zakázky a o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, kterým podal nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Čištění odpadních vod v obci Bořetín zadávanou v uzavřené výzvě dle Pokynů pro zadávání zakázek OPŽP 2021-2027 a směrnice obce a projednání a rozhodnutí o výsledcích výběru nejvhodnější nabídky.
 4. Projednání a rozhodnutí o zveřejněném návrhu rozpočtu na rok 2023.
 5. Projednání výsledků fyzické inventury za rok 2022 a zprávy inventurní komise.
 6. Projednání a rozhodnutí o zprávě o kontrole činnosti obce za rok 2022 provedené kontrolním výborem obce.
 7. Projednání a rozhodnutí o zprávě o kontrole hospodaření obce za rok 2022 provedené finančním výborem obce.
 8. Projednání a rozhodnutí o prodloužení PP s A.Hamerlindlem.
 9. Projednání a rozhodnutí o prodloužení PP s L.Kolářovou a uzavření příslušného dodatku smlouvy s ÚP ČR.
 10. Projednání a rozhodnutí o schválení směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.1/2023.
 11. Projednání a rozhodnutí o podání žádosti z programu POVV 2023 a zpráva o průběhu získání dotace POVV 2023.
 12. Projednání a rozhodnutí o podání žádosti z programu VENKOVSKÉ SLUŽBY 2022 z Fondu Vysočina.
 13. Projednání a rozhodnutí o zvýšení náhrady nákladů M.Šimečkovi za provoz místního hostince v zimních měsících
 14. Projednání a rozhodnutí o dalším termínovaném vkladu obce.
 15. Zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství.
 16. Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.
 17. Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.
 18. Diskuse
 19. Závěr

Program může být ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích měněn, zejména s ohledem na nahromaděné věci k projednání za uplynulou dobu.

Zasedání je dle § 93 odst. 3 zákona o obcích vždy veřejné a přístupné komukoliv.

 

Starosta obce v Bořetíně dne 16.2.2023:

Jan Cimbůrek

 

Vyvěšeno na úřední desce 16.2.2023 a sejmuto v den následující po konání zasedání

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT